CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI

  •  Địa chỉ: SỐ 77/99 Đức Giang, Thượng Thanh , Long Biên, Hà Nội
  •  MST: 0101471598
  •  Điện Thoại:  0903479595
  •  Fax: 0243.6434375
  •  Email: jsc.hamec@gmail.com